In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Harenberg. Tijdens zijn leven heeft hij zich zeer ingezet om de geschiedenis van Doesburg te onderzoeken en te ontsluiten. Om hier blijvend invulling aan te geven is in 2017 de Stichting Doesburgs Oudheidkundig Fonds, ook wel het Harenbergfonds genoemd, opgericht. De stichting beheert het legaat dat ze van Ed Harenberg heeft ontvangen. Het doel van de stichting is om financiële bijdragen te leveren ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in de breedste zin van het woord, voor Doesburg en omstreken.
De stichting kan bijdragen aan oudheidkundige onderzoeken, conservering en restauratie van objecten, publicaties en tentoonstellingen voor zover deze niet voortkomen uit een verplichting van wet- of overheidswege. Het project moet altijd een toegevoegde waarde hebben voor de historie van Doesburg en omgeving. Een jaarringenonderzoek in een oude kap om te bepalen hoe oud een huis is, een historisch kleurenonderzoek, een conservering van een opgegraven middeleeuwse schoen, de bijdrage in de onderzoekskosten van een student die onderzoek doet naar een Doesburgs archeologisch of historisch thema, het zijn zo wat voorbeelden van zaken die in aanmerking zouden kunnen komen voor een bijdrage van de stichting.
Voor de nadere voorwaarden verwijzen we graag naar de website van de stichting: http://www.harenbergfonds.nl
Daar is ook het contactformulier te vinden om tot een aanvraag te komen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

•Michel Groothedde (voorzitter)
•Jeroen Bouwmeester (vicevoorzitter)
•Marinus Lenselink (secretaris)
•Carel Rensing (penningmeester)
•Nina Herweijer (bestuurslid)