Voorlichting en advies Het organiseren van cursussen of themabijeenkomsten met een cultuurhistorisch onderwerp of met voorlichting over onderhoud, restauratie en verduurzaming van woonhuismonumenten; (gratis voor leden van de vereniging, van niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd). Op het terrein van concrete monumentenzorg betreft het: Advisering over restauratie en renovatie van panden voor herstel of bouwhistorisch onderzoek;

Het organiseren van lezingen In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering wordt een actueel/historisch thema belicht. Hiertoe worden sprekers uitgenodigd die werkzaam zijn op uiteenlopende aandachtsgebieden: archeologie, monumentenbeleid, restauratie en geschiedkundige zaken;

Het uitgeven van publicaties Leden ontvangen jaarlijks het tijdschrift Doesborgh Nieuws. Daarnaast worden publicaties samengesteld die betrekking hebben op Doesburg en omgeving. Zo is bij uitgeverij Matrijs, in opdracht van de Monumentenvereniging, een gids van de rijksmonumenten in Doesburg verschenen.

Organiseren van excursies Jaarlijks wordt voor de Poorters (inwoners van Doesburg) een excursie georganiseerd, waarbij diverse interessante steden/locaties en/of gebouwen worden bezocht. Een verslag daarvan wordt gepubliceerd in Doesborgh Nieuws. 

Het verlenen van kleine subsidies. De monumentenvereniging heeft diverse fondsen uit giften en legaaten met het oormerk voor herstel of bouwhistorisch onderzoek. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan kunt u een verzoek indienen bij het bestuur.

Snappenburg de Vriesprijs. Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging jaarlijks de Snappenburg de Vriesprijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. Door de jury wordt gekeken naar historische gebouwen waaraan zich positieve verbeteringen hebben voorgedaan. De Snappenburg de Vriesprijs is genoemd naar de heer J.M. Snappenburg de Vries († 27 februari 1976), Ere-burger en oud gemeentesecretaris van Doesburg en mede-oprichter van de Monumentenvereniging. De winnaar van de Snappenburg de Vriesprijs wordt ieder jaar met Open Monumentendag bekend gemaakt.

Gesprekspartner van het gemeentebestuur. Het bestuur voert regelmatig overleg met de gemeente over het beleid m.b.t. monumenten en meer in het algemeen over het behoud of herstel van belangrijke cultuurhistorische waarden van de stad en de herinrichting van de openbare ruimte.

Adviescommisie cultuurhistorie. Namens de monumentenvereniging neemt een bestuurslid deel aan de Adviescommissie Cultuurhistorie. Onderwerpen kunnen onder meer zijn: behoud en verbetering van waardevolle elementen in de stad, vermindering verkeersborden, herinrichting van de openbare ruimte.

Open monumentendag. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan het organiseren van de Open Monumentendag. Een bestuurslid van de monumentvereninging heeft daarnaast zitting in het organisatie comité van Open monumentendag Doesburg. 

Projecten. Naast bovenstaande activiteiten onderneemt de monumentenvereniging afzonderlijke projecten met als kenmerk kennis en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorsche waarden van Doesburg te bevorderen.