Voorlichting en advies Het organiseren van cursussen of themabijeenkomsten met een cultuurhistorisch onderwerp of met voorlichting over onderhoud, restauratie en verduurzaming van woonhuismonumenten; (gratis voor leden van de vereniging, van niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd). Op het terrein van concrete monumentenzorg betreft het: Advisering over restauratie en renovatie van panden voor herstel of bouwhistorisch onderzoek;

Het organiseren van lezingen In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering wordt een actueel/historisch thema belicht. Hiertoe worden sprekers uitgenodigd die werkzaam zijn op uiteenlopende aandachtsgebieden: archeologie, monumentenbeleid, restauratie en geschiedkundige zaken;

Het uitgeven van publicaties Leden ontvangen jaarlijks het tijdschrift Doesborgh Nieuws. Daarnaast worden publicaties samengesteld die betrekking hebben op Doesburg en omgeving. Zo is bij uitgeverij Matrijs, in opdracht van de Monumentenvereniging, een gids van de rijksmonumenten in Doesburg verschenen.

Organiseren van excursies Jaarlijks wordt voor de Poorters (inwoners van Doesburg) een excursie georganiseerd, waarbij diverse interessante steden/locaties en/of gebouwen worden bezocht. Een verslag daarvan wordt gepubliceerd in Doesborgh Nieuws. 

Het verlenen van kleine subsidies. De monumentenvereniging heeft diverse fondsen uit giften en legaaten met het oormerk voor herstel of bouwhistorisch onderzoek. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan kunt u een verzoek indienen bij het bestuur.

Snappenburg de Vriesprijs. Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging jaarlijks de Snappenburg de Vriesprijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. Door de jury wordt gekeken naar historische gebouwen waaraan zich positieve verbeteringen hebben voorgedaan. De Snappenburg de Vriesprijs is genoemd naar de heer J.M. Snappenburg de Vries († 27 februari 1976), Ere-burger en oud gemeentesecretaris van Doesburg en mede-oprichter van de Monumentenvereniging. De winnaar van de Snappenburg de Vriesprijs wordt ieder jaar met Open Monumentendag bekend gemaakt.

Gesprekspartner van het gemeentebestuur. Het bestuur voert regelmatig overleg met de gemeente over het beleid m.b.t. monumenten en meer in het algemeen over het behoud of herstel van belangrijke cultuurhistorische waarden van de stad en de herinrichting van de openbare ruimte.

Adviescommisie cultuurhistorie. Namens de monumentenvereniging neemt een bestuurslid deel aan de Adviescommissie Cultuurhistorie. Onderwerpen kunnen onder meer zijn: behoud en verbetering van waardevolle elementen in de stad, vermindering verkeersborden, herinrichting van de openbare ruimte.

Open monumentendag. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan het organiseren van de Open Monumentendag. Een bestuurslid van de monumentvereninging heeft daarnaast zitting in het organisatie comité van Open monumentendag Doesburg. 

Projecten. Naast bovenstaande activiteiten onderneemt de monumentenvereniging afzonderlijke projecten met als kenmerk kennis en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorsche waarden van Doesburg te bevorderen.

Thema-avond: Doesburg bekent kleur. De Monumentenvereniging Doesburg heeft op maandagavond 12 maart 2018 in de Gasthuiskerk een thema-avond over het gebruik van kleur in de historische binnenstad georganiseerd.

Thema-avond: verduurzaming Monumenten. Het zal u niet ontgaan zijn dat momenteel zeer in de belangstelling staat. We moeten zuinig met onze energiebronnen omgaan. Voor woningen zijn isolerende maatregelen daarom hard nodig. Ze besparen niet alleen energie en dus kosten, maar verhogen ook het comfort en de veiligheid. Historische monumentale panden zijn in de regel vaak minder goed geïsoleerd dan nieuwe woningen, maar ook voor monumentale panden zijn er verschillende specifieke oplossingen om onnodig energieverlies te voorkomen, zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en vooral ook raamisolatie. Al die oplossingen mogen de monumentale waarde van een echter pand niet aantasten. Afgelopen jaar heeft de monumenten vereniging Doesburg twee thema avonden georganiseerd. De eerste thema avond ging over het toepassen van isolerende beglazing bij monumentale ramen. De tweede thema avond over duurzaamheids maatregelen bij een monument. 

Lezing Ooipoortkerk Doesburg. Tijdens de Algemene Vergadering van de Monumentenvereniging op 14 november 2016 is door oud-bestuurder dhr. G. Bouwhuis een lezing gegeven over de restauratie van de Ooipoortkerk in Doesburg. Een samenvatting van deze lezing is in het onderstaande pdf bestand te vinden.  pdflezing_ooipoortkerk

Lezing Commanderij Doesburg. Op maandag 8 februari 2016 een lezing gehouden over de geschiedenis van de een van de historisch zeer belangrijke monumenten van de stad. De lezing was verzrogd door de heer Ed Harenberg. Op 8 februari 2017 is de heer Ed Harenberg overleden. Wij gedenken hem en wat hij voor het cultureel erfgoed van Doesburg en onze vereniging  heeft betekent in grote dankbaarheid. Door de heer Harenberg zijn in het verleden meerdere lezingen verzorgd voor onze vereniging. In 2012 hield Ed Harenberg al een lezing voor een ander gezelschap over de vroegere geschiedenis van de Commanderij en de Ridderlijke Duitse orde. Ook die lezing vindt u integraal hieronder: pdflezing_commanderij

Jaarlijks verschijnt ons contactblad Doesborgh Nieuws. De laatste uitgave verscheen in november 2022. In deze uitgave kunt u onder andere het verslag van de ALV terug lezen, de agenda van de komende ALV, plannen voor het komende jaar en interessante artikelen over ons cultureel erfgoed. Het Doesborgh nieuws is in pdf formaat in te zien via onderstaande link. Veel leesplezier.

pdfdoesborgh_nieuws_2022

pdfdoesborgh_nieuws_2021

pdfdoesborgh_nieuws_2020

pdfdoesborgh_nieuws_2019

Jaarlijks wordt rond medio mei een excursie (Poortersdag) georganiseerd waarbij diverse interessante locaties/gebouwen worden bezocht. Afgelopen zaterdag 11 mei hebben de deelnemers de historische binnenstad van Den Bosch bezocht. Onder leiding van onze secretaris Paul le Blanc en echtgenote Wieneke Weusten werd de groep rondgeleid door het centrum van den Bosch. Onderweg werd de groep ingewijd in de interpretatie van het kinderliedje waarbij Gerritje een koe was die door de boer naar de markt werd gebracht. Maar ook over de bijzondere betekenis van de mei-maand voor Den Bosch; de stad staat dan in het teken van de Mariaverering. Blauw-witte vlaggen aan de gevels lieten zien dat deze middeleeuwse traditie in sommige straten levend gehouden wordt.

Poortersdagen in voorgaande jaren vind u via onderstaande link

Stichting Doesburgs Oudheidkundig Fonds. Dit zelfstandige fonds is in 2017 opgericht door de historicus en archeoloog Drs. Ed Harenberg en wordt daarom ook wel Harenbergfonds genoemd. Doel van het fonds is een financiële bijdragen te leveren aan oudheidkundig onderzoek, in de breedste zin van het woord, voor Doesburg en omstreken. Voor de nadere voorwaarden wordt verwezen naar:

Anneke van Heek Fonds. Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 heeft in haar vergadering van 6 oktober 2003 besloten tot vaststelling van een subsidieregeling ter verbetering van het aanzien van de binnenstad van Doesburg. Aanleiding hiertoe was onder meer het legaat dat de Vereniging ontving van mevrouw Anneke van Heek. Onder de navolgende regelingen en voorwaarden wordt subsidie verleend in de kosten van herstel of vernieuwing van gevels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes en dergelijke mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging jaarlijks de Snappenburg de Vriesprijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. De oproep voor voordrachten voor nominatie wordt jaarlijks gepubliceerd in het Regio-nieuws. Voordrachten voor nominatie zijn welkom! Door de jury wordt gekeken naar historische gebouwen waaraan zich positieve verbeteringen hebben voorgedaan. De Snappenburg de Vriesprijs is genoemd naar de heer J.M. Snappenburg de Vries († 27 februari 1976), Ere-burger en oud gemeentesecretaris van Doesburg en mede-oprichter van de Monumentenvereniging. 

Dit jaar ging de prijs naar de herstel voorgevel Nieuwstraat 13

 Nieuwstraat 13

Meer informatie over de criteria voor toekenning en prijswinnaars in voorgaande jaren kunt u vinden via de link.

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Open Monumentendag 2022 vond plaats op zaterdag 10 september. Het landelijke thema voor 2022 was 'Duurzaamheid duurt het langst'

Plaatsing ANWB informatieborden.

Doesburg is een bijzondere monumentenstad met veel rijks en gemeentelijke monumenten. Door middel van boeken en gidsjes wordt aan de bezoekers informatie gegeven over de geschiedenis van de stad en over de bijzondere monumenten. Daarnaast zijn op een beperkt aantal monumenten ANWB-informatiebordjes aangebracht die kort de geschiedenis vertellen van het desbetreffende pand. De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de ANWB het initiatief genomen om te komen tot meer van dergelijke informatiebordjes in Doesburg. 

De Linies van Doesburg

Begin 18e eeuw zijn op initiatief en naar ontwerp van Menno van Coehoorn de vestingwerken rond Doesburg sterk verbeterd en aangelegd in de vorm van de zgn Hoge en Lage Linies, in Doesburg ook wel bekend als 'de batterijen'.
Enige jaren geleden heeft de Stichting Stadsherstel het initiatief genomen deze Linies weer terug te brengen in hun oorspronkelijke staat en meer 'beleefbaar' te maken.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft de Gemeente Doeburg het project 'Beleef de Linies van Doesburg' opgezet.pdfproject_beleef_de_linies_van_doesburg.__sept._2015.pdf 

Het  Kelderproject

Dit kelderproject werd in 2011 afgesloten. Dankzij een gift van mw. M. van Rietschoten, lid van onze vereniging, kon ook een overzichtelijke kelderkaart gemaakt worden. Op deze kaart, overeenkomstig de cultuurhistorische waardenkaart, zijn de verzamelde keldergegevens van de Doesburgse binnenstad aangegeven. Aanvankelijk werden alleen van de geïnventariseerde  rijksmonumenten de keldergegevens opgenomen, maar om een zo compleet mogelijk kelder-beeld van de oude binnenstad te krijgen, werd besloten ook de (nog) niet geïnventariseerde kelders op de kaart zichtbaar te maken. Door middel van een veldverkenning (juni/juli 2011) zijn alle kelders in kaart gebracht. Die inventarisatie kwam tot stand aan de hand van aan de buitenzijde zichtbare kenmerken, zoals kelderlichten en –roosters voor ventilatie, koekoeken en kelderluiken. Van oudsher waren kelders primair vanaf de straat ontsloten, maar door vele, door de eeuwen heen interne verbouwingen, het onteigenen van stoepen, achterstallig onderhoud en het buiten gebruik stellen van kelders en zijn de voor het stadsbeeld karakteristieke toegangsluiken steeds zeldzamer geworden.