De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Vanwege het 50-jarig bestaan van de Monumentenvereniging, is een cultuurhistorische waardenkaart aan de Gemeente aangeboden als jubileum kado, waarbij is overeengekomen dat die kaart onlosmakelijk deel uit maakt van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, het nieuwe beleidskader aangaande alles wat met Ruimtelijke Kwaliteit te maken heeft.
Aan de hand van die kaart kan de Gemeente o.m. de nog circa 200 daarvoor in aanmerking komende panden als gemeentelijk monument aanwijzen.
De Monumentenvereniging overweegt daarna de nu bestaande verzameling keldergegevens nog uit te breiden met die gemeentelijke monumenten.

pdfcultuurhistorische_waardenkaart._bebouwing  pdfcultuurhistorische_waardenkaart_structuur

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.