De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Burgemeester Loes van der Meijs heeft op maandagavond 12 november tijdens de najaarsvergadering van de Monumentenvereniging Doesburg het eerste Doesburgse monumentenschildje voor rijksmonumenten bevestigd aan het pand van podium Acanthus in de Koepoortstraat.
Om het gebruik van dit schildje te stimuleren stelt de gemeente Doesburg honderd van deze bordjes gratis beschikbaar aan de bezitters van Rijksmonumenten. De Monumentenvereniging Doesburg heeft de taak op zich genomen om zorg te dragen voor de verspreiding ervan. Eigenaren van een rijksmonument kunnen hun belangstelling voor zo’n schildje kenbaar maken aan de Monumentenvereniging Doesburg. Meer informatie in het bijgevoegde pdf bestand.  pdfrijksmonumentenschild en via De Gelderlander https://www.gelderlander.nl/doesburg/doesburg-heeft-nu-ook-een-eigen-schildje-voor-rijksmonumenten~a9c62501/

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet fiscale maatregel rijksmonumenten', dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment is er een vervangende subsidieregeling beschikbaar. Wat de aanstaande wijzigingen inhouden voor rijksmonumenteneigenaren is te lezen in het bijgevoegde pdf bestand. pdfafschaffing fiscale aftrek

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 12 november 2018. De bijeenkomst vindt plaats in Podium Acanthus, Koepoortstraat 20, Doesburg. Aanvang is 20.00 uur.
Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen, een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een meer informatief deel (aanvang ± 21.00 uur). De agenda is in het pdf bestand in te zien. pdfuitnodiging ALV november 2018

Voor agenda punt 8, de vaststelling van ons privacy beleid, is dit in te zien via Privacy beleid

Op 10 mei is door de oud-commandant der Landstrijdkrachten, de generaal b.d. Mart de Kruif het informatiepaneel onthuld dat door de gemeente Rheden is geplaatst naast de Sherman-tankkoepel langs de N317 bij de IJsselbrug naar Doesburg.

Relict uit Koude Oorlog
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO (opnieuw) een IJssellinie aangelegd om de dreiging van de toenmalige Sovjet-Unie te weerstaan. Als onderdeel van die linie is o.a. een Amerikaanse Sherman-tank naast de IJsselbrug bij Doesburg ingegraven en in beton gegoten. Alleen de koepel is nog zichtbaar. De tankloop was verwijderd, evenals de motor. Daardoor was er ruimte voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen.

Aandacht voor dit erfgoed dankzij inzet van vrijwilligers
De Monumentenvereniging Doesburg heeft het initiatief genomen om bij dit belangrijke relict uit de Koude Oorlog een informatiepaneel te plaatsen. Vorig jaar heeft de Monumentenvereniging al samen met vrijwilligers van de stichting Menno van Coehoorn (die zich inzet voor het behoud van militair erfgoed) de tankkoepel schoongemaakt en opgeknapt. De gemeente Rheden ondersteunt dit initiatief van harte omdat het om waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap gaat. Eerder is al een inventarisatie gemaakt van alle nog resterende kazematten in de gemeente Rheden
Generaal De Kruif: ‘Het is mooi dat deze interessante informatie nu voor passerende belangstellenden beschikbaar is en fijn dat ik als geboren Rhedenaar, maar nu woonachtig in Doesburg, deze eervolle taak mocht vervullen.’

Samen met de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn is ook een informatiebord gemaakt om te plaatsen bij de Lange brug over de Dierense Hank, waar nog een (schuin op de dijk liggende) kazemat te zien is als onderdeel van de IJssellinie uit 1939-’40. Hier is op 10 mei 1940 hard gevochten om de Duitse opmars te vertragen. Dat bord zal later op een geschikte en veilige locatie in de buurt van de Lange brug geplaatst worden.

De Monumentenvereniging is ook in overleg met de gemeente Doesburg om een vergelijkbaar informatiepaneel te plaatsen aan het fietspad langs het Zwarte Schaar, de dode arm van de IJssel, bij de zes kazematten uit 1940, die daar nog zichtbaar zijn.

De Monumentenvereniging Doesburg organiseert op maandagavond 12 maart a.s. een thema-avond over het gebruik van kleur in de historische binnenstad. De avond vindt plaats in de Gasthuiskerk Doesburg. Inloop vanaf 19:30. De entree is graties voor leden van de Monumentenvereninging. Programma en toelichting in het bijgevoegde pdf bestand.

 pdfuitnodiging_doesburg_bekent_kleur.pdf

De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de Stichting Doesburg Vestingstad snoeiploeg op de Hoge Linie met een Nieuwjaarsattentie in het zonnetje gezet.
Al drie jaar lang zijn zo’n elf vrijwilligers onder leiding van Cor van den Bergh en onder regie van Staatsbosbeheer zeer zorgvuldig bezig het grootse rijksmonument van Doesburg, de Hoge Linie , in 1702 aangelegd door Menno van Coehoorn, weer onder de verwilderde struiken vandaan te toveren. Lees verder via de link.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.