De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Graag uw aandacht voor het doen van voordrachten ten behoeve van de Snappenburg de Vriesprijs 2019. Iedereen die een pand weet dat voor een nominatie in aanmerking komt, wordt vriendelijk uitgenodigd dat met onderbouwing van de voordracht op te geven aan het bestuur van de Monumentenvereniging, liefst per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of schriftelijk bij de secretaris, Paul le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg. Uw opgave(n) worden graag vóór 1 juni ontvangen. Meer informatie over de Snappenburg de Vriesprijs en de criteria zijn te vinden na de link.

Graag brengen wij een bijzondere informatieve publicatie over Monumentaal wonen onder de aandacht. De gids kunt u gratis downloaden via: https://www.restauratiefonds.nl/aanvragen-digitale-gids-monumentaal-wonen.

Het programma voor de Poortersdag van 2019 is bekend! Op 11 mei 2019 gaat de poortersdag naar Den Bosch. Onderdeel van het programma is een rondleiding St. Jans-kathedraal o.l.v. Paul le Blanc. Hij zal enkele bijzondere aspecten van het exterieur en interieur, waaronder de glas-in-loodramen, toelichten, waarna er aan de hand van een ter hand gesteld overzichtsschema nog gelegenheid is om zelf ook te gaan ‘ontdekken’. Na afloop van deze rondleiding kan men de tijd zelf indelen. Men kan ‘een terrasje pikken’, een wandeling maken, winkelen of nog een cultureel bezoek afleggen. Na de link vindt u het programma.

Maandagavond 15 april 2019 om 20:00 bent u uitgenodigd in de foyer van de Gasthuiskerk voor onze voorjaarsvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) worden de notulen van de vorige ALV van 12-11-2018 ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast zal de jaarrekening voor 2018 met toelichting van onze penningmeester Hans van der Maas ter goedkeuring worden voorgelegd. Na de pauze zal onze secretaris, Paul le Blanc, een korte lezing verzorgen over het thema: ‘De maakbaarheid van het verleden’. Hij zal hierbij ingaan op het spanningsveld tussen authenticiteit en vernieuwing bij de restauratie en renovatie van monumenten. ‘Herstel in oude luister’ blijkt in de praktijk vaak ‘herstel in nieuwe luister’. In deze lezing zal hij zowel enige interessante voorbeelden uit Den Bosch (de bestemming van de komende Poortersdag) als uit Doesburg belichten. De volledige agenda leest u via de link.

In 2017 hebben tientallen leden van onze monumentenvereniging deelgenomen aan een bijeenkomst van het ministerie van OCW en de gemeente Doesburg over een toekomstige onderhoudsregeling voor particuliere eigenaren-bewoners van een rijksmonument. Tijdens deze bijeenkomst heeft u vanuit uw praktijkervaring als eigenaar-bewoner van een rijksmonument gereflecteerd op de regeling.

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’ aangenomen. Daarin is bepaald dat de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten per 1 januari jl. is afgeschaft en wordt vervangen door een subsidie. Deze subsidieregeling is inmiddels gepubliceerd en kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/de-regeling-van-de-woonhuissubsidie-is-vandaag-gepubliceerd

Ook kunt u op de website van de RCE meer informatie vinden over de regeling. Deze informatie vindt u op deze pagina: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies/instandhoudingssubsidie-woonhuis-rijksmonumenten

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben over de subsidieregeling dan bent u van harte welkom om contact op te nemen met de InfoDesk van de RCE via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 033-4217456.

Op 12 november heeft de najaarsvergadering van de monumenten vereniging plaats gevonden. Burgemeester Loes van der Meijs heeft tijdens deze algemene ledenvergadering het eerste Doesburgse monumentenschildje voor rijksmonumenten bevestigd aan het pand van podium Acanthus in de Koepoortstraat. Naar afloop van het formele gedeelte van de algemene ledenvergadering heeft bouwhistoricus Jeroen Krijnen een lezing gegeven over de bijzondere en opmerkelijke vondsten die zijn tegen gekomen tijdens het inventarisatieonderzoek van gemeentelijke monumenten in Doesburg. Het conceptverslag van de najaarsbijeenkomst is te vinden via bijgevoegde link pdfNotulen ALV najaar 2018.  Het verslag zal bij de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld worden.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.