De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

logo duurzaamdoesburg2050 klein

Vanaf maandag 12-4 start de gemeente Doesburg samen met de monumentenvereniging een hulplijn voor verduurzamen van monumenten. Hier kunt u online of telefonisch uw vraag stellen. U wordt dan verder op weg geholpen naar de juiste informatie of expertise.

 

Stap 1: bedenk hoe en wat u wilt aanpakken in uw monument om te verduurzamen en over welke tijdsperiode. Welke ideeën of wensen zijn er? Schrijf deze op.
Bekijk ook de informatie op doesburg.nl/monumenten, zie ook veel gestelde vragen/antwoorden.

Stap 2: bekijk welke financiële regelingen of subsidies er zijn (https://www.doesburg.nl/financiele-tegemoetkomingen-gemeentelijke-monumenten)

Stap 3: bel of mail met Monumentenvereniging 15 april 1945 uit Doesburg voor meer informatie over kleur of materiaalgebruik van monumenten, voorbeelden uit de stad of ervaringen van andere monumenteigenaren.

Stap 4: bel of mail met gemeente Doesburg, onze medewerkers kunnen u ook verder op weg helpen richting de juiste informatie of expertise.

 

 

 

Monumentenvereniging: telefoon 0313- 410 768 of stuur een naar e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeente Doesburg: telefoon: 0313- 481 410 (ma-do ochtend 9.00-12.00 uur) of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op 2 maart 2020 heeft de monumentenvereniging in samenwerking met de gemeente Doesburg een voorlichtingsavond gegeven over het aanvragen van Instandhoudingsubsidie voor eigenaren van een woonhuis-rijksmonument. Deze subsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt m.i.v. 2019 de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. U kunt de presentaties van de voorlichtingsavond terugvinden op onze website.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de resultaten van het eerste jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonument gepubliceerd. Conclusies en verbeteringen zijn aangegeven in het bijgevoegde pdf bestand.

pdfresultaten_subsidieregeling_onderhoud_rijksmonumenten.pdf

De gemeente Doesburg wil de monumenteneigenaren meer advies en meer concrete begeleiding geven bij de verduurzaming van hun monumentale woonhuis. Om meer inzicht te krijgen in de concrete vragen die leven bij de eigenaren heeft de gemeente in samenwerking met de monumentenvereniging Doesburg aan de eigenaren per brief verzocht een enquête in te vullen.

Deze is in te vullen via www.doesburg.nl/monumenten-en-archeologie

De enquete dient ingevuld te worden vóór 31 januari 2021. Op deze webpagina kan men o.a. ook meer informatie vinden over de subsidie- en financieringsmogelijkheden en over de contactpersoon van de gemeente aan wie men gerichte vragen kan voorleggen.   

Door een samenloop van buitengewone omstandigheden, kettingreacties en domino-effecten moet het jaarprogramma van de Monumentenvereniging Doesburg helaas worden aangepast.

Concreet betekent dit:

  • De Algemene Ledenvergadering van maandag 20 april wordt uitgesteld naar een latere datum.
  • De Poortersdag die gepland stond op vrijdag 12 juni naar Landgoed Twickel komt te vervallen.
  • De Poortersdag zal verplaatst worden naar zaterdag 5 september. U krijgt tijdig bericht over een nieuwe bestemming.

Het bestuur van de Monumentenvereniging Doesburg hoopt op uw begrip voor deze noodgedwongen wijzigingen.

Voorlichtingsavond over het aanvragen van Instandhoudingsubsidie voor eigenaren van een woonhuis-rijksmonument

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingsubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Deze subsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt m.i.v. 2019 de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen etc. De ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’ beschrijft concreet welke werkzaamheden subsidiabel zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag. Deze aanvraag loopt via een digitaal subsidieportaal dat van 1 maart tot en met 30 april beschikbaar is. De bijdrage van deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag. Het betreft dan steeds onderhoudskosten die in het voorafgaande kalenderjaar gemaakt zijn. In 2020 kunt u dus de aanvraag voor de gemaakte instandhoudingkosten m.b.t. het jaar 2019 indienen.

Omdat de eigenaren van een Rijksmonument dit jaar voor het eerst te maken krijgen met deze nieuwe regeling organiseerde de Monumentenvereniging Doesburg in samenwerking met de Gemeente Doesburg een voorlichtingsavond waarop de regeling kort is toegelicht. De presentatie van de voorlichtingsavond en de handleiding voor aanvragen instandhoudingssubsidie zijn bijgevoegd als pdf bestand.

pdfwoonhuissubsidie_handleiding.pdf

pdfwoonhuissubsidie_presentatie_aanvraagproces.pdf

pdfwoonhuissubsidie_presentatie_subsidiabele_kosten.pdf

Maandag 18 november zijn de leden van de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg samen gekomen voor een algemene ledenvergadering (ALV). In de filmzaal van het arsenaal heeft het bestuur de begroting en bestuursplannen voor 2020 gepresenteerd.

Het concept notulen van de ALV vindt u na de link. De notulen zullen worden vastgesteld op de volgende ALV op 20 april 2020.

Na de ALV werd een presentatie gegeven door bestuurslid Rob Verhoef over de Hoge en Lage linie.

Op de Hoge en Lage linie hebben in alle jaren wel bouwwerken en diverse objecten gestaan. Op de forten stonden stenen wachthuizen van verschillende types waarvan vorig jaar de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond er een houten uitkijktoren van de luchtwachtdienst waarvan alleen de telefoonaansluiting is teruggevonden. De presentatie gaf een beeld van alle bekende objecten langs en op de Linies van de 18e eeuw tot de Koude Oorlog in de vorige eeuw. Er zijn beelden van de schietbanen, schijvenloods, Kochbunker, Kruithuis, en een tijdsbeeld van de ontwikkeling rond de verdedigingswerken aan en langs de huidige Ubbinkweg. Er is veel mooi en nieuw materiaal getoond met ook de onlangs boven water gekomen ontwerptekening van de Hoge Linie compleet met de toenmalige eigenaren. Als laatste is een overzicht gegeven van de vele plannen en ideeën die er zijn om de Linies beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.