Maandag 18 november zijn de leden van de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg samen gekomen voor een algemene ledenvergadering (ALV). In de filmzaal van het arsenaal heeft het bestuur de begroting en bestuursplannen voor 2020 gepresenteerd.

Het concept notulen van de ALV vindt u na de link. De notulen zullen worden vastgesteld op de volgende ALV op 20 april 2020.

Na de ALV werd een presentatie gegeven door bestuurslid Rob Verhoef over de Hoge en Lage linie.

Op de Hoge en Lage linie hebben in alle jaren wel bouwwerken en diverse objecten gestaan. Op de forten stonden stenen wachthuizen van verschillende types waarvan vorig jaar de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond er een houten uitkijktoren van de luchtwachtdienst waarvan alleen de telefoonaansluiting is teruggevonden. De presentatie gaf een beeld van alle bekende objecten langs en op de Linies van de 18e eeuw tot de Koude Oorlog in de vorige eeuw. Er zijn beelden van de schietbanen, schijvenloods, Kochbunker, Kruithuis, en een tijdsbeeld van de ontwikkeling rond de verdedigingswerken aan en langs de huidige Ubbinkweg. Er is veel mooi en nieuw materiaal getoond met ook de onlangs boven water gekomen ontwerptekening van de Hoge Linie compleet met de toenmalige eigenaren. Als laatste is een overzicht gegeven van de vele plannen en ideeën die er zijn om de Linies beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

CONCEPT Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2019

Locatie: Het Arsenaal

Aanwezig: 33 leden

Afwezig met kennisgeving: 11 leden

 1. Opening
 • De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de aanwezige nieuwe leden. Op zijn uitnodiging stellen de nieuwe leden (Henk IJbema, Han Kranenburg en Johan van Apeldoorn) zich persoonlijk voor. De voorzitter dankt de directie van het rijksmonumentale Arsenaal voor de gastvrijheid om gratis in het Arsenaal bijeen te mogen komen.
 1. Vaststelling agenda
 • De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
 1. Mededelingen van de voorzitter
 • In 2020 wordt de nieuwe subsidieregeling voor het onderhoud van Rijksmonumenten van kracht. Vanaf 1 maart 2020 kan de subsidie worden aangevraagd. In januari of februari wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd vanuit de RCE over de wijze waarop de subsidie kan worden aangevraagd. Onze penningmeester Hans van der Maas zal aan deze bijeenkomst deelnemen. Indien daarvoor belangstelling bestaat is hij bereid om aan de leden van de monumentenvereniging hiervan verslag uit te brengen. Dit voorstel wordt met grote instemming toegejuicht. Hans van der Maas zal in februari 2020 een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de monumentenvereniging organiseren.
 • Het bestuur van de monumentenvereniging is door de Gemeente Doesburg uitgenodigd om samen met andere maatschappelijke organisaties deel te nemen aan een groepsdiscussie over de toekomst van Doesburg (Toekomstvisie 2040). Enkele leden van het bestuur zijn ook op persoonlijke titel uitgenodigd voor een vervolgdiscussie binnen de ‘Maatschappelijke Visiegroep Doesburg’.
 1. Goedkeuring conceptnotulen ALV van 15 april 2019
 • Onder punt 1, bullit 5, dient 5 mei gewijzigd te worden in 4 mei.
 • De notulen worden verder goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
 1. Financiën: prognose 2019 en begroting 2020, met toelichting door de penningmeester
 • De penningmeester geeft een overzicht van en een toelichting op de financiële positie van de monumentenvereniging. Met name licht hij het kleine tekort toe in de begroting voor 2020. De subsidie aan het ‘comité 4 en 5 mei’ (uit het ‘fonds Stadsherstel’) heeft betrekking op een kleine publicatie ten behoeve van de basisscholen waarin ook expliciet aandacht geschonken zal worden aan de diverse ‘herinneringsplekken’ in Doesburg ten aanzien van WO II. Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd of het boekje wellicht ook voor de leden van de monumentenvereniging beschikbaar zou kunnen zijn. Het bestuur zegt toe om te kijken naar deze mogelijkheid, wellicht d.m.v. een intekenlijst op basis waarvan de oplage verhoogd kan worden.
 1. Goedkeuring begroting 2020
 • De begroting 2020 wordt met dankzegging aan de penningmeester en onderstreept door een welgemeend applaus, goedgekeurd.
 1. Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
 • In verband met het statutair terugtreden van Diederik Bente als lid van de (kas)controlecommissie dient naast Martin Beijer een tweede lid benoemd te worden. Pieter de Vos heeft zich bereid verklaard deze taak te gaan vervullen en wordt derhalve door het bestuur voorgesteld als nieuw lid. Deze voordracht wordt door de leden unaniem bekrachtigd.
 1. Verslag verenigingsactiviteiten 2018-2019
 • Het verslag wordt met dankzegening aan de secretaris geaccordeerd.
 1. Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2020
 • De bestuursplannen voor het jaar 2020 worden positief ontvangen. Het idee om te komen tot het plaatsen van informatieve fotopanelen van ‘verdwenen iconen van Doesburgse architectuur’ wordt zeer omarmd. Henk IJbema heeft t.a.v. de schipbrug (al v.a. 1643) nog aanvullende informatie. Toegevoegd wordt nog het plan om een informatiebord te plaatsen bij de monumentale treurbeuken in de Koepoortstraat. Ook zal het bestuur stimuleren dat de resultaten van de opgravingen op de Lindewal /hoek Koepoortstraat op enigerlei zichtbaar gemaakt worden (markering in het wegdek of een informatiebord). Er zal aandacht geschonken worden aan de restanten van de oude muren in de stad. Een mogelijkheid is het laten vervaardigen van een archeologische kaart met alle restanten van de wallen (Ed Harenbergfonds?). De restanten van een oude stadsmuur in het plantsoen raken zeer overwoekerd. Paul le Blanc zal dit punt wederom ter sprake brengen bij de gemeente Doesburg die eerder toegezegd heeft voor onderhoud te zullen zorgen. De oude muur van het eerste Fraterhuis in Doesburg, gelegen aan de rand van het van Brakelhofje, wordt waarschijnlijk door de gemeente (de huidige eigenaar) overgedragen aan de Gestichten van Weldadigheid. Toekomstig onderhoud en herstel is dan in goede handen.
 1. Bestuurssamenstelling
 • Peter van den Brandhof is aan het eind van zijn tweede bestuurstermijn van drie jaren. Paul le Blanc, Henny Vergeer en Rob Verhoef zijn aan het eind van hun eerste bestuurstermijn van drie jaar. Alle vier de bestuursleden zijn bereid een herbenoeming te aanvaarden. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering stemt unaniem en met applaus in met deze herbenoemingen.
 1. Rondvraag
 • Edward van der Beek vraagt of het ‘kelderproject’ nog ooit in boek kan worden uitgegeven. Het bestuur wijst erop dat de resultaten van dit onderzoek te raadplegen zijn op de website van de monumentenvereniging. Het betreft alleen kelders in Rijksmonumenten. Er zijn op dit moment geen concrete plannen om het project uit te breiden met een inventarisatie van kelders onder gemeentelijke monumenten.
 • Jaap Scheltes merkt op dat in het verleden zijn door HTS-leerlingen uit Arnhem tekeningen gemaakt van alle Doesburgse panden. De originelen worden in het gemeentehuis bewaard. De tekeningen zijn gedigitaliseerd door Peter Hofstede. Mogelijk heeft Dirk Manné nog een bestand op CD-rom. Jaap zal hierover contact opnemen met Dirk Manné. Bekeken kan worden of dit bestand via de website raadpleegbaar zou kunnen zijn.
 • Het plaatsen van een ledenlijst op de website is helaas niet mogelijk vanwege de nieuwe wetgeving (AVG).

Lezing door Rob Verhoef.

Na het formele gedeelte van de vergadering gaf ons bestuurslid Rob Verhoef een lezing over nieuwe onderzoeksvondsten op de Linies.  Op de Linies hebben diverse bouwwerken en objecten gestaan. Op de forten stonden stenen wachthuizen waarvan vorig jaar de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond er tijdens de Koude oorlog een houten uitkijktoren van de luchtwachtdienst waarvan  alleen de telefoonaansluiting is teruggevonden. De presentatie gaf een beeld van alle bekende objecten langs en op de Linies van de 18e eeuw tot de Koude Oorlog. Er zijn beelden van de schietbanen, schijvenloods, Kochbunker, kruithuis en een tijdsbeeld van de ontwikkeling rond de verdedigingswerken aan en langs de huidige Ubbinkweg. Er werd veel nieuw materiaal getoond met ook de onlangs boven water gekomen ontwerptekening van de Hoge Linie compleet met de toenmalige eigenaren.

Sluiting

Na deze voordracht bedankt Peter van de Brandhof de spreker met de overhandiging van een bijzondere attentie. Tevens spreekt hij zijn dank uit voor een ieders aanwezigheid en voor de  positieve en constructieve inbreng van de leden. De avond wordt afgesloten met nog een drankje in het Arsenaal. 

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.