Maandagavond 15 april 2019 om 20:00 bent u uitgenodigd in de foyer van de Gasthuiskerk voor onze voorjaarsvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) worden de notulen van de vorige ALV van 12-11-2018 ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast zal de jaarrekening voor 2018 met toelichting van onze penningmeester Hans van der Maas ter goedkeuring worden voorgelegd. Na de pauze zal onze secretaris, Paul le Blanc, een korte lezing verzorgen over het thema: ‘De maakbaarheid van het verleden’. Hij zal hierbij ingaan op het spanningsveld tussen authenticiteit en vernieuwing bij de restauratie en renovatie van monumenten. ‘Herstel in oude luister’ blijkt in de praktijk vaak ‘herstel in nieuwe luister’. In deze lezing zal hij zowel enige interessante voorbeelden uit Den Bosch (de bestemming van de komende Poortersdag) als uit Doesburg belichten. De volledige agenda leest u via de link.

Agenda
1. Opening, mededelingen
2. Ingekomen en uitgegane post
3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 12-11-2018
4. Jaarrekening 2018 met toelichting door de penningmeester 
5. Verslag van de Controlecommissie
6. Goedkeuring jaarrekening
7. Rondvraag en sluiting
Pauze
Lezing 'De maakbaarheid van het verleden'

De stukken voor de ALV voorjaar 2019 zijn door onze secretaris per mail verstrekt aan onze leden. Indien u deze niet heeft ontvangen kunt u contact op nemen met Paul le Blanc.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.