De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

 rob verhoef Op maandag 31 juli is ons voormailg bestuurslid Rob Verhoef op 73 jarige leeftijd overleden. Rob was sinds 2016 een zeer betrokken bestuurslid van de Monumentenvereniging. Begin 2023 stopte hij om gezondheidsreden als bestuurslid. Rob was bijna altijd bezig met de geschiedenis van Doesburg in het algemeen en militair erfgoed en de vestingwerken in het bijzonder. Dit is te zien op zijn website www.vestingdoesburg.nl. Hij verzorgde rondleidingen op de linies en was daarnaast deelnemer van de Culturele Zondag, aangezien hij ook veel schilderde. In een besloten bijeenkomst is op 5 augustus afscheid van hem genomen.

Burgemeester van Deventer Ron König is voorzitter geworden van Stichting Nederland Monumentenland. Ron König is zoon van Carl König. Carl is Ereburger van Doesburg en actief lid van onze vereiniging. Lees meer over Ron König en zijn hart voor Erfgoed in onderstaand interview.

https://erfgoedstem.nl/burgemeester-deventer-heeft-hart-voor-de-erfgoedzaak/

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 21 november 2022. De bijeenkomst vindt plaats in de Gasthuiskerk te Doesburg. De kerk is vanaf 19:30 geopend. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur. Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen: een jaarvergadering en een informatief deel

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Mededeling van de voorzitter
  3. Financiën
  4. Goedkeuring begroting 2023
  5. Verslag verenigingsactiviteiten 2021-2022
  6. Goedkeuring bestuursplannen 2023
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Na een korte pauze zal bouwhistoricus Frank Haans, o.a. schrijver van de 'Monumentengids Doesburg' en directeur van het Monumenten Adviesbureau Nijmegen, ons een presentatie geven onder de titel: Tot de kern van de Zaak. Wat levert bouwhistorisch onderzoek op?

De laatste uitgave van ons contactblad Doesborgh Nieuws is in november 2022 uitgekomen. In deze uitgave kunt u onder andere het verslag van de ALV terug lezen, de agenda van de komende ALV, plannen voor het komende jaar en interessante artikelen over ons cultureel erfgoed. Het Doesborgh nieuws is in pdf formaat in te zien via onderstaande link. Veel leesplezier!

doesborgh_nieuws_2022

In de buurtacademie aan De Linie 4 is de Expositie 'Beinum' ingericht. In een grote display zijn artikelen en foto's over de geschiedenis van verschillende (historische) panden van Doesburg en omgeving opgenomen. Tussen 8:00 en 17:00 is de Buurtacademie geopend en kunt u een kijkje komen nemen. Voor meer informatie kijk op: https://www.beinumboerderijen.eu/

expositie beinum boerderijen

Dit jaar was het Europese thema van de Open Monumenten Dag “Duurzaam Erfgoed” opdat ook een monument mee beweegt in de tijd qua functie en onderhoud, het milieu daarbij weinig belastend. In Doesburg vertaalden we dit thema naar ‘ Duurzaamheid duurt het langst’ aangezien Doesburg vele monumenten van 300 jaar en ouder heeft.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.